Ένταξη των ΤΠΕ στη Διδακτική των Αρχαίων Ελληνικών. Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία των Ρημάτων της Αρχαιοελληνικής γλώσσας σε Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες

Η εισήγηση πραγματεύεται τον προβληματισμό γύρω από τη χρήση των υπολογιστών στην ελληνική εκπαίδευση με έμφαση στη μαθησιακή διαδικασία των δυσλεξικών μαθητών. Καταδεικνύει την ανάγκη να αναπτυχθούν συστήματα γλωσσικής διδασκαλίας που να στηρίζονται στη σύγχρονη φιλοσοφία του τεχνολογικού γραμματισμού, ώστε οι δυσλεξικοί μαθητές, και όχι μόνο, να ενταχθούν σε μία διαφοροποιημένη εκπαιδευτική διαδικασία, που να ενδυναμώνει την ικανότητα μάθησης. Σε αυτό το πλαίσιο, παρουσιάζει την εκπαιδευτική πρόταση ενός λογισμικού που διευκολύνει την εκμάθηση των ρημάτων της αρχαίας ελληνικής και απευθύνεται ευρύτερα σε μαθητές γυμνασίου και εκπαιδευτικούς. Στην εισήγηση δίνονται ενδελεχείς πληροφορίες για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων εμποδίων αφομοίωσης της γραμματικής χάρη στην αξιοποίηση του λογισμικού στο σχολείο ή στο σπίτι.
(Πλήθος ανακτήσεων: 512)