Ενσωμάτωση ρομποτικής ως εκπαιδευτικό-διαθεματικό εργαλείο από μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευση

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η εξέταση της ενσωμάτωσης της ρομποτικής ως εκπαιδευτικό-διαθεματικό εργαλείο στη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης. Επίσης, γίνεται διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της χρήσης της ρομποτικής ως εργαλείο, ως προς την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων των μαθητών σε σχέση με την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων. Τα πιο πάνω διενεργήθηκαν μέσα στα πλαίσια των μαθημάτων Φυσικών Επιστημών και Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, ΣΤ τάξης δημοτικού σχολείου με 12 μαθητές το Νοέμβριο 2011. Για την επίτευξη των πιο πάνω έγινε χρήση του εκπαιδευτικού πακέτου ρομποτικής LegoMindstorms NXT. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν μελέτη περίπτωσης και χρησιμοποιήθηκαν διάφορες μέθοδοι συλλογής δεδομένων: ερωτηματολόγια (πριν και μετά το μάθημα), παρατήρηση κατά τη διάρκεια του μαθήματος και τέλος αξιολογητικό φύλλο εργασίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι μαθητές απόλαυσαν το μάθημα, κατάφεραν να κατασκευάσουν το ρομπότ όπως επίσης και να το προγραμματίσουν χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, αναπτύσσοντας διαφορετικά επίπεδα γνώσεων και δεξιοτήτων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 42)