Ενσωμάτωση Ιστολογίων ως Εκπαιδευτικά Εργαλεία: Ανάπτυξη Κοινοτήτων Διερεύνησης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

H ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και συγκεκριμένα του Διαδικτύου 2ης γενιάς έδωσαν μια άλλη διάσταση στην εκπαίδευση. Η χρήση των διαφόρων εργαλείων διαδικτύου 2ης γενιάς (π.χ. ιστολόγια, wikis) ξεπέρασε τα κοινωνικά πλαίσια, «εισβάλλοντας» και στο σχολικό περιβάλλον. Η παρούσα ερευνητική εργασία εξετάζει την ενσωμάτωση ιστολογίου ως εκπαιδευτικό εργαλείο από μαθητές του Δημοτικού, μέσα στα πλαίσια του μαθήματος των Ελληνικών. Επίσης μελετά τη δημιουργία κοινοτήτων διερεύνησης μέσα από τη χρήση του ιστολογίου. Ακολουθήθηκε μεικτή μεθοδολογία όπου συλλέχθηκαν ποσοτικά (μέσω ερωτηματολογίου) και ποιοτικά δεδομένα (μέσω παρατήρησης του ιστολογίου). Τα αποτελέσματα της εργασίας δείχνουν ικανοποιητική χρήση του ιστολογίου ως εκπαιδευτικό εργαλείο. Επίσης, η παρούσα εργασία αναδεικνύει τη δημιουργία κοινότητας διερεύνησης και εισηγείται τρόπους αποτελεσματικότερης ενσωμάτωσης ιστολογίων στη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 64)