Εννοιολογικό Πλαίσιο Ανάπτυξης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού Ιστορίας: Η Περίπτωση του «Φωτόδεντρου» Μαθησιακών Αντικειμένων

Η ραγδαία εξέλιξη των ΤΠΕ και η επικράτηση του διαδικτύου σε κάθε έκφανση της ανθρώπινης ζωής διαμορφώνει μια νέα σύνθετη πραγματικότητα, στην οποία η εκπαίδευση προσπαθεί να αρθρώσει λόγο και να αξιοποιήσει τις προσφερόμενες δυνατότητες για την προώθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την ανάπτυξη σημαντικών παιδαγωγικών και διδακτικών προσεγγίσεων και τη διαμόρφωση κατάλληλου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού. Όλο και συχνότερα, την τελευταία δεκαετία, αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή και μέριμνα της ακαδημαϊκής και εκπαιδευτικής κοινότητας στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και διαμοίραση - διάχυση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου στο πλαίσιο της τεχνολογικά υποστηριζόμενης μάθησης. Η έννοια των ΜΑ καθίσταται ένας νέος τρόπος οργάνωσης του παρεχόμενου εκπαιδευτικού περιεχομένου με την ποικιλία των διαθέσιμων ψηφιακών πόρων και μεταδεδομένων και αποκτά σημαίνουσα θέση στο χώρο της ηλεκτρονικής μάθησης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 38)