Ενίσχυση του μοντέλου βιωματικής μάθησης μέσω ανάπτυξης λογισμικού συλλογής πραγματικών μεγεθών - Μελέτη περίπτωσης στην περιβαλλοντική εκπαίδευση

Η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) τα τελευταία χρόνια έχει ενσωματωθεί στην ελληνική πραγματικότητα σε κάθε μοντέλο μάθησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ωστόσο όμως τις περισσότερες φορές η χρήση των ΤΠΕ εφαρμόζεται κυρίως μέσω αναζήτησης πληροφοριών από πηγές του διαδικτύου, εφαρμογές πολυμέσων, και προσομοιώσεων. Θεωρώντας ότι ένας μαθητής αντιλαμβάνεται και ενδιαφέρεται περισσότερο για πράγματα τα οποία βιώνει και χειρίζεται σύμφωνα με τις επιταγές του μοντέλου της βιωματικής μάθησης γεννάται η ανάγκη χρήση ενός προηγμένου λογισμικού που θα κάνει χρήση πραγματικών φυσικών μεγεθών όπως θερμοκρασία, ταχύτητα κ.α., δίνοντας στους μαθητές την δυνατότητα να αναπτύξουν δεξιότητες και συμπεριφορές μέσω της επεξεργασίας πραγματικών δεδομένων και καταστάσεων. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η ανάπτυξη και η αξιολόγηση ενός λογισμικού σε πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που είχε ως στόχο την κατανόηση από τους μαθητές της έννοιας του θερμικού φορτίου της πόλης και της επίδρασης του τσιμέντου στην αύξηση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος.
(Πλήθος ανακτήσεων: 63)