Ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μαθητών για την τηλεπισκόπηση και τις δορυφορικές εικόνες μέσα από τη μη τυπική εκπαίδευση

Η έρευνα που παρουσιάζεται στο παρόν άρθρο, εστιάζει σε μια εκπαιδευτική παρέμβαση που είχε ως στόχο την ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μαθητών για την Τηλεπισκόπηση και τις δορυφορικές εικόνες, μέσα από τη μη τυπική εκπαίδευση, και τη δημιουργία κινήτρων σε αυτούς για ενασχόλησή τους με τη Γεωπληροφορική και τις εφαρμογές της. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με συμμετοχή 90 μαθητών Α’ Λυκείου. Στόχος της ήταν η γνωριμία των μαθητών με την Τηλεπισκόπηση και η αξιοποίηση δορυφορικών εικόνων για την λήψη αποφάσεων γύρω από περιβαλλοντικά ζητήματα μέσα από τη μελέτη περίπτωσης με τίτλο «Αποψίλωση του δάσους της βροχής». Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι αν και οι περισσότεροι μαθητές (60%) δεν είχαν έρθει σε επαφή προηγουμένως με τις δορυφορικές εικόνες φάνηκε να ανταποκρίνονται θετικά στο μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε για την προσέγγιση του θέματος. Η έρευνα επίσης έδειξε ότι οι μαθητές κατανοούν την σπουδαιότητα των δορυφορικών εικόνων και τις προτείνουν ως εργαλεία στην επίλυση προβλημάτων που αφορούν περιβαλλοντικά ζητήματα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 18)