Ένας εκπαιδευτικός δικτυακός τόπος με μικροεφαρμογές Java για τη διδασκαλία της πληροφορικής

Κατά τη διδασκαλία και μάθηση γνωστικών αντικειμένων της Πληροφορικής, οι διδάσκοντες και οι μαθητές συχνά συναντούν δυσκολίες που οφείλονται στο ότι τα θέματα που εξετάζονται αφορούν σε αφηρημένες, δυναμικές έννοιες και διαδικασίες, οι οποίες δεν μπορούν να προσεγγιστούν αποτελεσματικά με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας. Οι εκπαιδευτικές μικροεφαρμογές Java (Java applets) προσφέρουν ένα αλληλεπιδραστικό περιβάλλον δυναμικών οπτικών αναπαραστάσεων, το οποίο μπορεί να διευκολύνει τη διδασκαλία και κατανόηση εννοιών και διαδικασιών αυτού του είδους. Βασικό πλεονέκτημά τους είναι ότι μπορούν να εκτελεστούν σε οποιονδήποτε υπολογιστή με σύνδεση στο Διαδίκτυο, αρκεί να διαθέτει ένα κατάλληλο πρόγραμμα περιήγησης στον Παγκόσμιο Ιστό (Java-enabled Web browser). Ωστόσο, ο εντοπισμός κατάλληλων μικροεφαρμογών, που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο μαθημάτων Πληροφορικής, απαιτεί συνήθως χρονοβόρες αναζητήσεις στον Παγκόσμιο Ιστό. Στην εισήγηση αυτή, περιγράφεται ένας δικτυακός τόπος που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με σκοπό να διευκολύνει τους καθηγητές Πληροφορικής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τους μαθητές τους στο να εντοπίζουν, εύκολα και γρήγορα, εκπαιδευτικές μικροεφαρμογές Java, ανάλογα με τις διδακτικές και μαθησιακές τους ανάγκες.
(Πλήθος ανακτήσεων: 687)