Ένας χρωματιστός Μικρόκοσμος! Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για το μάθημα των Εικαστικών στο Ολοήμερο Δημοτικό σχολείο

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά και οι εκπαιδευτικές δυνατότητες μιας αλληλεπιδραστικής παρουσίασης που έχει αναπτυχθεί στο περιβάλλον του MicroWorlds Pro και περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την κατανόηση από μαθητές Δημοτικού σχολείου, βασικών εννοιών της θεωρίας των χρωμάτων. Η παρατήρηση και αξιολόγηση των ενεργειών των μαθητών κατά την πιλοτική αξιοποίηση της εφαρμογής, στην οποία έλαβαν μέρος 11 μαθητές ΣΤ’ τάξης δημοτικού Σχολείου της Πάτρας, και η ανάλυση των απαντήσεων τους σε ερωτήσεις που τους απευθύνονταν, έδωσαν ενθαρρυντικά στοιχεία για τις νέες γνώσεις με τις οποίες αυτοί ήρθαν σε επαφή αλλά και για τις δυνατότητες της εκπαιδευτικής αξιοποίησης της εφαρμογής.
(Πλήθος ανακτήσεων: 692)