Εναλλακτική Πολυτροπική διδασκαλία Ιστορίας με ΤΠΕ μέσω e Twinning

Η εργασία αυτή αφορά μία δράση, η οποία αποπειράται να συμβάλει στο σχετικό με τους τρόπους διδασκαλίας της Ιστορίας προβληματισμό. Σκοπός της είναι να προσδοθεί ένα διαφορετικό χρώμα και ύφος στο συγκεκριμένο μάθημα, με διαδικτυακή εφαρμογή των ΤΠΕ. Η βασική της ιδέα εδράζεται στην ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης, ως στόχου, πράγμα που προϋποθέτει την ενεργό εμπλοκή του μαθητή, ο οποίος, μακράν της ανάγκης αποστήθισης της διδακτέας ύλης, στοχάζεται και παράγει ο ίδιος ιστορική γνώση, με την κατάλληλη υποστήριξη από τον καθηγητή του. Έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της ανοιχτής διαδραστικής πλατφόρμας eΤwinning, όπου 20 μαθητές τμήματος της Γ’ τάξης του 3ου Γυμνασίου Βόλου είχαν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν ομαδοσυνεργατικώς και διερευνητικά, κατ’ εφαρμογή των παιδαγωγικών θεωριών περί κατασκευής της γνώσης, εντελώς πέραν του δασκαλοκεντρικού προτύπου, καλλιεργώντας συνειδητά την ιστορική σκέψη. Συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της ιστορικής συνείδησης καλλιέργησε τις μεταγνωστικές δεξιότητές τους με την προώθηση της βιωματικής εμπλοκής (πρωταγωνιστικός παράγοντας μάθησης) των μαθητών, αποδεικνυομένης της έμπρακτης συνεργασίας φιλολογικών μαθημάτων με την τεχνολογία.
(Πλήθος ανακτήσεων: 37)