Εναλλακτική διδακτική προσέγγιση εισαγωγής στον προγραμματισμό και στη Logo με αξιοποίηση προκατασκευασμένων μικρόκοσμων

Στην παρούσα εργασία προτείνουμε μία εναλλακτική διδακτική προσέγγιση για την εισαγωγή στον προγραμματισμό και στη γλώσσα προγραμματισμού Logo με αξιοποίηση κατάλληλων προκατασκευασμένων επαναχρησιμοποιήσιμων μικρόκοσμων. Συγκεκριμένα, παρουσιάζουμε μια σειρά δραστηριοτήτων και μικρόκοσμων στο περιβάλλον MicroWorlds Pro, με κλιμάκωση πολυπλοκότητας και βαθμού δυσκολίας, που έρχεται να λειτουργήσει ως σκαλωσιά (scaffolding) κατά τη σταδιακή εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τη Logo και το MicroWorlds Pro, εφαρμόζοντας την κατασκευαστική εποικοδομητιστική λογική στην πράξη.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1089)