Εναλλακτικές διδακτικές προτάσεις στο πλαίσιο παιδαγωγικής αξιοποίησης Logo-like περιβάλλοντος

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια εναλλακτική πρόταση διδασκαλίας για την εισαγωγή βασικών προγραμματιστικών εννοιών, όπως της διαδικασίας και της μεταβλητής, σε μαθητές Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξης Δημοτικού στο πλαίσιο εφαρμογής ενός διαθεματικού εκπαιδευτικού σεναρίου με αξιοποίηση του προγραμματιστικού πολυμεσικού περιβάλλοντος MicroWorlds Pro. Η προτεινόμενη διδακτική προσέγγιση εφαρμόστηκε πιλοτικά στο μάθημα της Διερεύνησης στη Σχολή Χιλλ κατά το σχολικό έτος 2003-2004 εστιάζοντας στην υποστήριξη εναλλακτικών μορφών πειραματισμού, διερεύνησης, οικοδόμησης της γνώσης, έκφρασης και επικοινωνίας για μαθητές και δασκάλους.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1117)