Ένα Τόξο Πολλές Γωνίες

Μια διαφορετική προσέγγιση στην διδασκαλεία της επίκεντρης και εγγεγραμμένης γωνίας ενός κύκλου και η σχέση που τις συνδέει, επιχειρήθηκε να γίνει με την βοήθεια του προγράμματος GEOGEBRA. Συνολικά 42 μαθητές (αγόρια & κορίτσια) χωρίστηκαν σε ζεύγη και πειραματίστηκαν χρησιμοποιώντας τις Τ.Π.Ε. ως εργαλεία μάθησης. Συνεργάστηκαν, διερεύνησαν και αντιμετώπισαν την γνώση με μία διαφορετική βιωματική διαδικασία. Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε, έκανε χρήση Φύλλου Εργασίας, με τους μαθητές να παρατηρούν και να καταγράφουν τα αποτελέσματα, ενώ ανακάλυψαν την σχέση που συνδέει τις δύο γωνίες.
(Πλήθος ανακτήσεων: 18)