Ένα σύστημα ηλεκτρονικής διδασκαλίας Πολυμέσων και Ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας με χρήση WordPress

Ο ιστότοπος Multimedia and Image Processing Class αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης (LMS - Learning Management System), το οποίο διανέμει και διαχειρίζεται μια σειρά μαθημάτων στα πολυμέσα και στην επεξεργασία εικόνας. Ο διαχειριστής της πλατφόρμας μπορεί να εγγράφει μαθητές, να προσθέτει εκπαιδευτικό υλικό, να δημιουργεί και να βαθμολογεί τεστ, να αναρτά παρουσιάσεις και εκπαιδευτικά παιχνίδια με χρήση εργαλείων Web 2.0, καθώς και να διατηρεί τη γενικότερη εποπτεία της ηλεκτρονικής τάξης. Η πλατφόρμα φιλοξενεί μια εφαρμογή επεξεργασίας εικόνας ανοικτού λογισμικού, η οποία επιτρέπει στους μαθητές να αναρτούν εικόνες και να τις επεξεργάζονται, εφαρμόζοντας διάφορα φίλτρα και ειδικά εφέ. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά εύχρηστο εργαλείο, το οποίο έχει σαν βάση μία άκρως μαθητοκεντρική «αντίληψη». Τα στοιχεία που απαρτίζουν τον ιστότοπο είναι διαθέσιμα από τους δημιουργούς τους για εκ νέου χρησιμοποίηση, ενώ η εφαρμογή που έχει εισαχθεί στην πλατφόρμα με τη μορφή πρόσθετου, είναι δημοσιευμένη στο αποθετήριο του WordPress και μπορεί επιπλέον να παραμετροποιηθεί.
(Πλήθος ανακτήσεων: 27)