Ένα σεµινάριο για την «Πληροφορική στο σχολείο»

Στο κείμενο αυτό παρουσιάζεται αναλυτικά η περιγραφή και αποτίμηση ενός μαθήματος που διδάσκεται στο πλαίσιο του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το μάθημα αυτό ανήκει στην κατηγορία του σεμιναρίου και αφορά την Πληροφορική στο σχολείο και ιδιαίτερα στο Δημοτικό. Αναλύονται οι προβληματισμοί που οδήγησαν στο σχεδιασμό του μαθήματος, ο τρόπος εφαρμογής του, οι παρατηρήσεις που έγιναν κατά την υλοποίησή του, καθώς και οι προτάσεις για τη μεγιστοποίηση των θετικών αποτελεσμάτων και τη βελτίωσή του.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1013)