Ένα ψηφιακό σενάριο – Τρία γνωστικά αντικείμενα: «Ευρωπαϊκή ποδηλατική διαδρομή EuroVelo 6, Η αποστολή μας»

Η έρευνα που παρουσιάζεται στο παρόν άρθρο προέκυψε από το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός ψηφιακού σεναρίου το οποίο έθετε ένα πραγματικό πρόβλημα σε μαθητές της Β’ Γυμνασίου. Η καινοτομία του σεναρίου στηρίζεται σε 3 άξονες: τη διαθεματικότητα του σεναρίου, που εμπλέκει τρία διαφορετικά αντικείμενα τα οποία στοχεύουν σε διαφορετικές κατευθύνσεις: 1) σώμα – πνευματική διαύγεια – ευεξία (Φυσική Αγωγή, ποδηλασία), 2) φυσικός και κοινωνικός κόσμος (Γεωγραφία, οι ευρωπαϊκές χώρες με τα μάτια του ποδηλάτη), 3) ψηφιακός και τεχνολογικός γραμματισμός (Πληροφορική – ΤΠΕ, τα ψηφιακά εργαλεία στην υπηρεσία του ποδηλάτη). Γενικότερα η επιδίωξη ήταν μια προσπάθεια αλλαγής κουλτούρας της νέας γενιάς σε θέματα άθλησης – γεωγραφίας – ευρωπαϊκής αντίληψης μέσα από το σχολικό πρόγραμμα σπουδών και μετάβασης από τον παθητικό γραμματισμό της πληροφορίας και των μέσων, στη ψηφιακή δημιουργία και συμμετοχή. Οι μαθητές συνεργάστηκαν μεταξύ τους και εξωτερίκευσαν τις προτάσεις τους προς την κοινότητα του σχολείου, με γνώση (πληροφορίες – συνθέσεις – ψηφιακές δημιουργίες). Η εφαρμογή του σεναρίου έδειξε αλλαγή των στάσεων των μαθητών απέναντι στο μάθημα της Γεωγραφίας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 9)