Ένα ψηφιακό λεξικό Φυσικής για το Σχολείο

Ανάμεσα στις δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές στην κατανόηση των Φυσικών Επιστημών συμπεριλαμβάνονται και αυτές που σχετίζονται με την γλώσσα. Την επιστημονική γλώσσα, με την σύνθετη δομή, που συναντάμε στο σχολείο και τα σχολικά εγχειρίδια. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι είναι απαραίτητο να δοθεί από τους εκπαιδευτικούς ιδιαίτερη έμφαση στην γλωσσική διάσταση των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, καθώς αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόησή τους. Για την υποστήριξη όμως μιας τέτοιας προσέγγισης, απαιτείται το κατάλληλο διδακτικό υλικό. Το ψηφιακό λεξικό Φυσικής για το σχολείο που παρουσιάζεται στην εργασία αυτή, φιλοδοξεί να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση, καλύπτοντας ταυτόχρονα ένα κενό που υπάρχει στην παράλληλη διδασκαλία και μάθηση γνωστικού αντικειμένου και γλώσσας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 24)