Ένα πρωτότυπο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Προσωπικού για τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Το συγκεκριμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης παρουσιάζεται για πρώτη φορά και αφορά στη διαχείριση του προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από Διευθύνσεις και Γραφεία. Αποσκοπεί στην επιτάχυνση των διοικητικών διεργασιών που εκτελούνται στις Διευθύνσεις, στην αυτοματοποίηση όλων των διαδικασιών έκδοσης διοικητικών πράξεων και στην εξυπηρέτηση των Σχολικών Μονάδων. Δημιουργεί έναν ηλεκτρονικό φάκελο για κάθε εκπαιδευτικό, ο οποίος περιέχει όλα τα υπηρεσιακά του στοιχεία και όλες τις θέσεις που κατέχει, από τη στιγμή ανάληψης υπηρεσίας στη συγκεκριμένη Δ/νση. Καταγράφει το ανθρώπινο δυναμικό της εκπαιδευτικής κοινότητας και παρουσιάζει με κατάλληλη εξουσιοδότηση, στοιχεία που αποτελούν πολύτιμα εργαλεία για κάθε γραφείο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Γενικός σκοπός του Πληροφοριακού Συστήματος είναι αφενός η ταχύτερη εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών αλλά, κυρίως, η αποτελεσματικότερη διαχείριση του ποικιλόμορφου προσωπικού της Εκπαίδευσης από τους Διευθυντές και τους Προϊστάμενους Γραφείων, με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία των Σχολικών Μονάδων. Το εν λόγω Πληροφοριακό Σύστημα έχει σχεδιαστεί πρωτότυπα για τις ανάγκες της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Δωδ/σου, η λειτουργία της οποίας τα τελευταία 2 έτη στηρίζεται σε αυτό. Τονίζεται ότι αντίστοιχο Πληροφοριακό Σύστημα δεν λειτουργεί σε κανένα γραφείο και καμία Διεύθυνση της χώρας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 773)