Ένα πλαίσιο για την αξιολόγηση της αποδεκτικότητας των Συστηµάτων Μαθησιακής Τεχνολογίας

Το άρθρο αυτό προτείνει ένα πλαίσιο για την ανάλυση των δυνατοτήτων και την αξιολόγηση της αποδεκτικότητας των Συστημάτων Μαθησιακής Τεχνολογίας ανοικτού κώδικα (Open Source, ΣΜΤ). Τα πιο διαδεδομένα ΣΜΤ επιλέχτηκαν προς εφαρμογή του πλαισίου. Ο σκοπός της αξιολόγησης είναι διπλός: να ερευνηθεί η χρησιμότητά τους και να ερευνηθεί η ποιότητά τους μέσα στο πλαίσιο χρήσης τους..
(Πλήθος ανακτήσεων: 820)