Ένα Παιχνίδι Ρόλων στο Δημοτικό για τη διδασκαλία των Διαδικασιών σε Logo

Το μάθημα Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) φαίνεται να αποκτά σημαντική θέση στο σύγχρονο Δημοτικό Σχολείο. Στο νέο πρόγραμμα σπουδών της έκτης Δημοτικού περιλαμβάνονται διδακτικοί στόχοι υψηλής νοητικής δυσκολίας που αφορούν στη διδασκαλία της έννοιας της διαδικασίας και της χρήσης αυτής, σε ένα Logo-like προγραμματιστικό περιβάλλον. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε ένα παιχνίδι ρόλων, που χρησιμοποιεί αναλογίες από την πραγματική ζωή, ως τεχνική για τη διδασκαλία της έννοιας της διαδικασίας και της χρήσης αυτής. Η δραστηριότητα, σε συνδυασμό με σχετική αξιολόγηση, δοκιμάστηκε σε δύο τμήματα της έκτης Δημοτικού, με σκοπό να διερευνηθεί αν το παιχνίδι ρόλων βοηθάει τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα τους διδακτικούς στόχους, σε σύγκριση με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας του προγραμματισμού.
(Πλήθος ανακτήσεων: 121)