Ένα Ολοκληρωµένο Σύστηµα για Συµβατική και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Στην συγκεκριμένη εργασία περιγράφεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα για την υποστήριξη ενός μοντέλου μικτής εκπαίδευσης που σχεδιάστηκε και πιλοτικά εφαρμόζεται στο ΤΕΙ Πειραιά. Με τον όρο «μικτή εκπαίδευση» εννοούμε τον συνδυασμό της παραδοσιακής με την εκπαίδευση από απόσταση. Στην εργασία παρουσιάζονται οι απαιτήσεις που διαμόρφωσαν το μοντέλο της μικτής εκπαίδευσης με βάση την υπάρχουσα κατάσταση στο Ίδρυμα καθώς και το αντίστοιχο λογισμικό που τις υλοποίησε παράλληλα με κάποια τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά. Ακόμα παρουσιάζεται ένα παράδειγμα υλοποίησης πιλοτικής εκπαιδευτικής στρατηγικής που αναδεικνύει τις δυνατότητες που απορρέουν για φοιτητές, καθηγητές και διοικητικό προσωπικό από τη χρήση του μοντέλου της μικτής εκπαίδευσης στο Ίδρυμα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1053)