Ένα Moodle για το Moodle

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια εφαρμογή της εκπαιδευτικής πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης Moodle. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζεται ένας διαδικτυακός τόπος ο οποίος δημιουργήθηκε με σκοπό να βοηθήσει τους σπουδαστές του ΑΤΕΙ Πειραιά να καθώς και εκπαιδευτικούς να είναι σε θέση να δημιουργήσουν μια εκπαιδευτική πλατφόρμα Moodle. Μέσα στον διαδικτυακό αυτόν τόπο υπάρχει άφθονο υλικό τόσο σε γραπτή μορφή όσο και με τη χρήση διδακτικών βίντεο. Έγινε προσπάθεια να δημιουργηθεί ένας πλήρης οδηγός εγκατάστασης και δημιουργίας μαθημάτων πάνω σε αυτήν χωρίς να απαιτείται κάποια ιδιαίτερη τεχνική προϋπάρχουσα γνώση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 62)