Ένα μεθοδολογικό πλαίσιο για τη διεύρυνση της ΤΠΓΠ μέσα από τη διδασκαλία της Μουσικής: Η σημασία του συναισθηματικού τομέα

Στην παρούσα εργασία υιοθετείται η Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση του Περιεχομένου (ΤΠΓΠ), ένα θεωρητικό πλαίσιο για την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στο διδακτικό σχεδιασμό, με σκοπό τη διερεύνησή του μέσα στο πεδίο της Μουσικής. Παρουσιάζονται οι ανάγκες και τα προβλήματα της μουσικής εκπαίδευσης και ο ρόλος και η σημασία του συναισθήματος στη διδασκαλία και μάθηση. Στη συνέχεια προτείνεται μια μεθοδολογία που γεφυρώνει τις ιδιαιτερότητες του μουσικού περιεχομένου με τις δυνατότητες της τεχνολογίας καλύπτοντας ταυτόχρονα στόχους και από τον συναισθηματικό και από το γνωστικό τομέα. Η σημασία της εργασίας αυτής έγκειται στη συμβολή της προς μια καλύτερη κατανόηση της θεωρίας γύρω από το πλαίσιο της ΤΠΓΠ μέσα από το εγχείρημα σχεδιασμού μαθημάτων με τεχνολογία που περιλαμβάνουν τα συναισθήματα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 16)