Ένα Μαζικό, Ελεύθερο, Διαδικτυακό Μάθημα - MOOC, για τη Διδασκαλία του Δομημένου Προγραμματισμού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Τα Massive Open Online Courses - MOOCs είναι μαθήματα που αποσκοπούν στη μαζική και ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση μέσω του Διαδικτύου, εμπλέκοντας τους μαθητές σε «δίκτυα συνδεδεμένης και συνεργατικής μάθησης». Η συντριπτική πλειοψηφία των MOOCs απευθύνεται σε ενήλικους, κυρίως φοιτητές ή απόφοιτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ ελάχιστα έχουν διερευνηθεί οι δυνατότητες και οι προοπτικές της υιοθέτησης τους για τη διδασκαλία γνωστικών αντικείμενων χαμηλότερων εκπαιδευτικών βαθμίδων με κοινό μαθητές μικρότερων ηλικιών. Στην κάλυψη του κενού αυτού φιλοδοξεί να συμβάλλει η παρούσα έρευνα δράσης, μελετώντας τη συμμετοχή έφηβων μαθητών της τυπικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ένα MOOC-πιλότο, με γνωστικό αντικείμενο του αναλυτικού προγράμματος της Γ’ Λυκείου και με παιδαγωγικό υπόβαθρο τη θεωρία της μάθησης του Κονεκτιβισμού. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τα πρώτα στάδια της έρευνας που περιλαμβάνουν την ανάλυση, τη σχεδίαση, την υλοποίηση και διαχείριση ενός MOOC-πιλότου που σαν στόχο του είχε την καταγραφή των αντιλήψεων, των στάσεων καθώς και του βαθμού εμπλοκής των συμμετεχόντων μαθητών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 54)