Ένα γενικό πρότυπο αξιολόγησης των ολοκληρωµένων Διαδικτυακών Περιβαλλόντων Διδασκαλίας και Μάθησης

Η ευχρηστία ενός ολοκληρωμένου περιβάλλοντος διδασκαλίας και μάθησης και η αποτελεσματικότητά του είναι ένας σχετικά νέος τομέας, παρότι υπάρχει τα τελευταία χρόνια ένας πολλαπλασιασμός των εργαλείων για την ανάπτυξη διαδικτυακών μαθημάτων. Γενικότερα θα μπορούσαμε να πούμε πως δεν υπάρχει τυποποιημένη μέθοδος αξιολόγησης κι αυτό οφείλεται κυρίως στην έλλειψη κοινά αποδεκτών κριτηρίων. Στην εργασία αυτή γίνεται μια παρουσίαση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των διαδικτυακών περιβαλλόντων μάθησης και στη συνέχεια μια πιο αναλυτική παρουσίαση κάποιων από αυτά. Τέλος, δίνεται μια πρόταση του πώς θα μπορούσαν να αξιολογηθούν οι δυνατότητες αυτών των περιβαλλόντων, τόσο από την πλευρά του μαθητή όσο και από την πλευρά του καθηγητή που μπορεί ταυτόχρονα να έχει και το ρόλο του σχεδιαστή και του διαχειριστή του διαδικτυακού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.
(Πλήθος ανακτήσεων: 0)