Ένα διαδικτυακό πολυμεσικό περιβάλλον για τη διδασκαλία και εκμάθηση της ρυθμικής γυμναστικής

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένα διαδικτυακό πολυμεσικό περιβάλλον για την εκμάθηση μιας ρουτίνας της ρυθμικής γυμναστικής και αξιολογείται η μαθησιακή αποτελεσματικότητά του. Στην έρευνα συμμετείχαν 76 φοιτητές ΤΕΦΑΑ, οι οποίοι χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες: την Ομάδα 1, που είχε πρόσβαση στο διαδικτυακό περιβάλλον και παράλληλα παρακολούθησε πρακτικά μαθήματα ρυθμικής στο ΤΕΦΑΑ, και την Ομάδα 2, που παρακολούθησε πρακτικά μαθήματα ρυθμικής στο ΤΕΦΑΑ χωρίς να έχει πρόσβαση στο διαδικτυακό περιβάλλον. Διαπιστώθηκε ότι η αλληλεπίδραση με το διαδικτυακό περιβάλλον παράλληλα με την παρακολούθηση των πρακτικών μαθημάτων ήταν αποτελεσματικότερη –συγκρινόμενη με την απλή παρακολούθηση των πρακτικών μαθημάτων- στην αύξηση των γνώσεων των φοιτητών σχετικά με τις κινητικές δεξιότητες που συνθέτουν τη ρουτίνα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 29)