Ενα Ανοικτό Μαθησιακό Περιβάλλον (ΑΜΑΠ) στην περιοχή της Οπτικής

Στην εργασία αυτή περιγράφεται η δομή και οι σχεδιαστικές αρχές ενός εικονικού εργαστηρίου κατάλληλου για τη σύνθεση διατάξεων Γεωμετρικής και Κυματικής Οπτικής και τη μελέτη οπτικών φαινομένων. Περιγράφονται ταυτόχρονα η σκοπιμότητα συμπληρωματικών χώρων που προσαρμόζονται λειτουργικά και παιδαγωγικά στο περιβάλλον.
(Πλήθος ανακτήσεων: 611)