«Ελιά, δέντρο θεϊκής καταγωγής και αθηναϊκής ιθαγένειας» Υπερµεσικό εκπαιδευτικό υλικό για τη διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης

Η σύνταξη Προγραμμάτων Σπουδών με βάση τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης υπαγορεύει την αναγκαιότητα δημιουργίας ενός μαθησιακού περιβάλλοντος που θα αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία των υπερμέσων προς την κατεύθυνση αυτή. Η παρούσα μελέτη εξετάζει αν και κατά πόσο η υπερμεσική τεχνολογία διαθέτει τα χαρακτηριστικά εκείνα που μπορούν να συμβάλλουν στην προώθηση της έννοιας της διαθεματικότητας. Με αυτό το σκεπτικό σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε μια υπερμεσική εφαρμογή που εκμεταλλεύεται τα πλεονεκτήματα από τη χρήση των υπερμέσων για να ενισχύσει τις προσπάθειες διεπιστημονικών και διαθεματικών προσεγγίσεων κατά τη μελέτη ενός θέματος. Το άρθρο επιχειρεί α) να μελετήσει τις θεωρητικές βάσεις της πρότασης που στηρίζεται στη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, β) να καταγράψει τις βασικές αρχές σχεδιασμού και ανάπτυξης υπερμεσικών εφαρμογών και γ) να επιχειρηματολογήσει για το ρόλο των υπερμέσων στην εφαρμογή της νέας αυτής διδακτικής προσέγγισης. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζεται η υπερμεσική εφαρμογή «Ελιά, δέντρο θεϊκής καταγωγής και αθηναϊκής ιθαγένειας» και προτείνονται διαθεματικές προεκτάσεις βάσει των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται σε αυτή.
(Πλήθος ανακτήσεων: 4343)