Εκτίµηση της Ποιότητας Συνεργατικών Αλληλεπιδράσεων µε Χρήση Νευροασαφούς Μοντέλου Πρόβλεψης

Στην παρούσα εργασία προτείνεται το νευροασαφές μοντέλο Collaboration/Metacognition-Adaptive Fuzzy Model (C/M-AFM) το οποίο, μοντελοποιώντας τη σχέση δεικτών που εκφράζουν την ποιότητα των συνεργατικών αλληλεπιδράσεων συνεργαζόμενων μέσω υπολογιστή κατά μήκος προηγούμενων βημάτων συνεργασίας, μπορεί να προβαίνει σε εκτίμηση της αναμενόμενης ποιότητας των συνεργατικών αλληλεπιδράσεών τους στο επόμενο βήμα συνεργασίας. Συγκριτικά αποτελέσματα μοντελοποίησης της παραπάνω σχέσης με χρήση νευρωνικών δικτύων και πολλαπλής παλινδρόμησης, αποδεικνύουν την καλύτερη απόδοση του προτεινόμενου μοντέλου C/M-AFM.
(Πλήθος ανακτήσεων: 505)