Εκπαιδευόμενοι ως δημιουργοί και αξιολογητές μαθησιακών αντικειμένων μέσα από το περιβάλλον του wiki

Η ομότιμη αξιολόγηση στοχεύει στην ενεργή εμπλοκή των μαθητών στη διαδικασία της αξιολόγησης και στην προώθηση της μάθησης. Τα τελευταία χρόνια το wiki χρησιμοποιείται ως περιβάλλον υποστήριξης συνεργατικών δραστηριοτήτων. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μία δραστηριότητα ομότιμης αξιολόγησης, η οποία δομείται σε φάσεις και υλοποιήθηκε μέσα από ένα wiki. Σκοπός της δραστηριότητας ήταν η αξιοποίηση εργαλείων Web 2.0 με στόχο τη δημιουργία και παρουσίαση δύο διαφορετικών μαθησιακών αντικειμένων καθώς και η καλλιέργεια δεξιοτήτων στην αξιολόγηση μαθησιακών αντικειμένων. Η ανάλυση της αλληλεπίδρασης στο wiki δείχνει ότι οι παρεχόμενες λειτουργίες του διευκόλυναν την ανταλλαγή απόψεων και τη συζήτηση μεταξύ των εκπαιδευόμενων καθώς και την παρουσίαση των μαθησιακών αντικειμένων. Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι συμμετείχαν ενεργά σε όλες τις φάσεις καλλιεργώντας δεξιότητες στην αξιολόγηση και αλληλεπίδραση και θεωρούν ότι η δραστηριότητα της ομότιμης αξιολόγησης μπορεί να εκπονηθεί μέσα από ένα wiki χωρίς δυσκολίες.
(Πλήθος ανακτήσεων: 26)