Εκπαιδευτικό σενάριο για τη Γη με την ένταξη λογισμικών εννοιολογικής χαρτογράφησης και οπτικοποίησης

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τη μελέτη της μαθησιακής προόδου πέντε ερευνητικών υποκειμένων μετά την εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού σεναρίου με θέμα τη Γη, το οποίο εντάσσει οργανικά λογισμικά εννοιολογικής χαρτογράφησης και οπτικοποίησης. Ως εργαλεία συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν το παιδικό σχέδιο και οι εννοιολογικοί χάρτες που κατασκεύασαν τα παιδιά στη φάσης της ανίχνευσης (pre – test) και της αξιολόγησης (post – test). Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι τα παιδιά ήδη από τη φάση της ανίχνευσης διέθεταν ορισμένα στοιχεία σχετικά με το σχήμα της Γης, τα οποία ήταν συμβατά με το σχολικό μοντέλο. Ωστόσο, οι αιτιολογήσεις τους δεν ήταν επαρκείς, αλλά και οι αναπαραστάσεις τους αναφορικά με τα υπόλοιπα στοιχεία που διαπραγματευόταν το σενάριο ήταν ελλιπείς. Από τη φάση της αξιολόγησης φάνηκε ότι υπήρξε μαθησιακή βελτίωση των ερευνητικών υποκειμένων τόσο στην οικοδόμηση επαρκών αναπαραστάσεων για τη Γη όσο και στην απόδοση ορθών αιτιολογήσεων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 43)