Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας με τη Χρήση των ΤΠΕ

Στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευέλικτης Ζώνης που εφαρμόζεται στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα υλοποιήθηκε στην Α΄ τάξη του 4ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών κατά τη σχολική χρονιά 2007-2008, το πρόγραμμα Αγωγής Υγείας με θέμα την «Υγιεινή Διατροφή». Θα παρουσιάσουμε το σχέδιο εργασίας (project), στο οποίο έγινε χρήση των Τ.Π.Ε. Από τα αποτελέσματα του προγράμματος προέκυψε ότι η χρήση της τεχνολογίας και του διαδικτύου ενίσχυσε και βελτίωσε την αποτελεσματικότητα του προγράμματος, αλλά κυρίως μετέτρεψε τους μαθητές σε δρώντα κοινωνικά υποκείμενα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 473)