Εκπαιδευτικό Λογισμικό: Μια πρόταση για την εξασφάλιση της ποιότητάς του

Στόχος της εργασίας αυτής είναι να συμβάλλει προς την κατεύθυνση της ποιοτικής αναβάθμισης του εκπαιδευτικού λογισμικού μέσα από μία πρώτη πρόταση για την εισαγωγή ενός Προγράμματος Εξασφάλισης Ποιότητας (ΠΕΠ) κατά την φάση της ανάπτυξης του. Η έλλειψη από διεθνή στάνταρτ, το νεαρό του αντικειμένου, η εμπλοκή πολλών γνωστικών αντικειμένων και σύγχρονων τεχνολογιών της πληροφορικής, και η ανάγκη για εκπαιδευτικό λογισμικό το οποίο θα βοηθήσει και δεν θα βλάψει την εκπαίδευση, επιβάλλουν την ανάγκη για ποιοτική ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού. Προς τον στόχο αυτό η εργασία αντλεί επιστημονική γνώση από την Τεχνολογία Λογισμικού και τις μεθόδους αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού για να τεκμηριώσει την ανάγκη ποιοτικού ελέγχου και να παρουσιάσει σε δύο επίπεδα λεπτομέρειας την δομή ενός Προγράμματος Εξα-σφάλισης Ποιότητας το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν οδηγός για παραπέρα εκλέπτυνση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 2108)