Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Βιοποικιλότητα Παράκτιων Περιβαλλόντων της Μεσογείου

Παρουσιάζεται προκαταρκτική σχεδίαση-ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού που αφορά στη βιοποικιλότητα παράκτιων περιβαλλόντων της Μεσογείου, απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 8 έως 10 ετών και έχει στόχο τη σταδιακή οικοδόμηση της γνώσης για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα και την καλλιέργεια θετικών απόψεων για τη διατήρηση της. Το περιεχόμενο του λογισμικού περιλαμβάνει στοιχεία της δομής και λειτουργίας παράκτιων οικοσυστημάτων της Μεσογείου, όπως αυτά προκύπτουν από τη διεθνή βιβλιογραφία. Η σχεδίαση του λογισμικού αξιοποιεί αναπαραστατικές και επικοινωνιακές δυνατότητες αλλά και ποικίλα πλεονεκτήματα των πολυμεσικών εφαρμογών, έτσι ώστε να μπορέσει να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τη δημιουργία εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και την αποτελεσματική υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 672)