Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία του Φαινομένου της Όξινης Βροχής

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται το λογισμικό «Όξινη Βροχή», ένα διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία του φαινομένου της όξινης βροχής, που αναπτύχθηκε στο Εργαστήριο Διδακτικής και Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών (www.asel.primedu.uoa.gr). Η εφαρμογή που εστιάζει στη δημιουργία των όξινων νεφών και των όξινων κατακρημνίσεων και μελετά την εξέλιξη των σημαντικότερων προβλημάτων που προκαλεί η όξινη βροχή αναμένεται να συνεισφέρει σημαντικά στην διδασκαλία του εν λόγω φαινομένου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 903)