Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διδακτική της Πληροφορικής στο τµήµα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πανεπιστηµίου Πατρών

Στην εργασία αυτή γίνεται περιγραφή των στόχων, του περιεχομένου και των μεθόδων διδασκαλίας που ακολουθούνται για τη διδασκαλία των μαθημάτων Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διδακτική της Πληροφορικής Ι και ΙΙ τα οποία υπάρχουν ως επιλεγόμενα μαθήματα στο αναλυτικό πρόγραμμα του τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 0)