Εκπαιδευτική παρέμβαση στην ενότητα «πίεση» στο γυμνάσιο: ιδέες μαθητών και προσομοιώσεις του φωτόδενδρου

Η εργασία αυτή παρουσιάζει μια εκπαιδευτική παρέμβαση στην ενότητα «πίεση»στη φυσική της Β’ γυμνασίου. Η εκπαιδευτική παρέμβαση έγινε το δεύτερο τρίμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-16 και συμμετείχαν δύο τμήματα της Β’ γυμνασίου (σύνολο 54 μαθητές) από ένα πειραματικό γυμνάσιο. Η ενότητα «πίεση» διδάχθηκε κατά τη διάρκεια τριών μαθημάτων, συνδυάζοντας χρήση φύλλων εργασίας και προσομοιώσεων του φωτόδενδρου. Οι απαντήσεις των μαθητών στα υποθετικά παραδείγματα ανέδειξαν μερικές από τις ιδέες τους. Στις δραστηριότητες αξιολόγησης οι περισσότεροι από τους μισούς μαθητές έδωσαν μια πλήρη και σωστή απάντηση, ενώ οι περισσότεροι δήλωσαν πολύ ευχαριστημένοι με τη βοήθεια των φύλλων εργασίας και του λογισμικού. Η εκπαιδευτική παρέμβαση είχε επίδραση στην κατανόηση των επιστημονικών εννοιών από τους μαθητές, αλλά ορισμένοι μαθητές φαίνεται να εμμένουν στις αρχικές τους ιδέες. Προτείνεται βελτίωση των φύλλων εργασίας και χρήση της προσομοίωσης σε μικρές ομάδες μαθητών. Προτείνεται χρήση της προσομοίωσης σε μικρές ομάδες μαθητών και συνδυασμός της με πειραματικές δραστηριότητες.
(Πλήθος ανακτήσεων: 20)