Εκπαιδευτική Καινοτομία στο Σχολείο με την Υποστήριξη Τ.Π.Ε.: Πιλοτικά Αποτελέσματα από Έρευνα Ερωτηματολόγιου

Στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε πιλοτικά αποτελέσματα από έρευνα ερωτηματολόγιου με στόχο την καταγραφή των στάσεων των εκπαιδευτικών σχετικά με τεχνολογικά υποστηριζόμενες καινοτόμες εκπαιδευτικές σχεδιάσεις. Η «καινοτομία» αναφέρεται στην εφαρμογή προσεγγίσεων που διαφοροποιούνται από τη συνήθη οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα εκπαιδευτικά συστήματα πολλών χωρών διεθνώς, όπως πχ. η συνεργατική μάθηση, η μάθηση με ανάπτυξη έργου, η εμπλοκή εξωσχολικών φορέων στην εκπαίδευση, κ.ά.. Η έρευνα εστιάζει στο να καταγράψει τις προδιαθέσεις των εκπαιδευτικών απέναντι σε τέτοιες σχεδιάσεις καθώς και την εξοικείωσή τους με τεχνολογικά εργαλεία που τις καθιστούν εφικτές και αποδοτικές. Τα πρώτα στοιχεία μας υποδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν σε μεγάλο βαθμό εξοικείωση με την χρήση της τεχνολογίας, βλέπουν θετικά την περίπτωση εφαρμογής καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων στην διδασκαλία, αλλά λόγω μηδενικής εμπειρίας και εκπαίδευσης σε ανάλογες χρήσεις των Τ.Π.Ε. είναι απαραίτητη η επιμόρφωσή τους.
(Πλήθος ανακτήσεων: 851)