Εκπαιδευτική επίδοση και ψηφιακές δεξιότητες

Ο χώρος της εκπαίδευσης κρίνεται ως ο πιο κρίσιμος για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων του σύγχρονου ανθρώπου. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανίχνευση της συσχέτισης της επίδοσης με α) τη χρήση Η/Υ στο σπίτι και στο σχολείο, και β) την πρόσβαση στο διαδίκτυο από το σπίτι ή το σχολείο για εκπαιδευτικούς ή ψυχαγωγικούς σκοπούς. Για την διερεύνηση του σχετικού ελέγχου χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα των Ελλήνων μαθητών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα PISA 2009. Η ανάλυση διακύμανσης κατά ένα παράγοντα χρησιμοποιήθηκε ως ο στατιστικός έλεγχος για την αποτίμηση των διαφορών στην επίδοση των μαθητών, ως προς τη συχνότητα χρήσης των ΤΠΕ αλλά και ως προς το χρόνο πρόσβασης σε Η/Υ που αφιερώνεται στο σχολείο για διάφορα μαθήματα. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν ότι η κατοχή και χρήση Η/Υ στο σπίτι σχετίζεται με την υψηλότερη επίδοση. Επίσης, η μηνιαία χρήση των ΤΠΕ, κυρίως για εκπαιδευτικούς σκοπούς, φαίνεται να σχετίζεται με την υψηλότερη επίδοση έναντι της εβδομαδιαίας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 62)