Εκπαιδευτική Εφαρμογή Ιερού Βραυρωνίας Αρτέμιδας

Η εκπαιδευτική αξία των παιχνιδιών είναι πλέον αναγνωρισμένη. Η χρήση τους φαίνεται να αυξάνει τόσο τα κίνητρα για μάθηση, όσο και την ποιότητα της μάθησης. Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής ψυχαγωγίας (edutainment) αναπτύχθηκε ένα παιχνίδι για χρήση από μαθητές Δημοτικών σχολείων. Το παιχνίδι αυτό αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου εκπαιδευτικού πλαισίου, που έχει αναπτυχθεί και μελετά τόσο τη βελτίωση στη μάθηση των μαθητών, όσο και την πρόθεσή τους για επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο. Το παιχνίδι αναπτύχθηκε μετά από συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς και δοκιμάζεται σε μαθητές Πέμπτης Δημοτικού, μαζί με το συνοδευτικό παιδαγωγικό υλικό (πλάνα μαθήματος) που το πλαισιώνει. Στο κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζονται τα δεδομένα από τις συνεντεύξεις με τους δασκάλους, το παιχνίδι, το παιδαγωγικό πλαίσιο και η ερευνητική μεθοδολογία που ακολουθείται.
(Πλήθος ανακτήσεων: 19)