Εκπαιδευτική δραστηριότητα με παιδαγωγική και διδακτική αξιοποίηση των πολυμεσικών εφαρμογών του λογισμικού Microworlds Pro για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) μας παρέχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε περιβάλλοντα μάθησης τα οποία προσφέρουν νέες δυνατότητες και προοπτικές. Η παρούσα εργασία έχει στόχο την προώθηση της διερεύνησης και της συνεργατικής μάθησης μέσω δραστηριοτήτων που ενισχύουν την εξάσκηση βασικών δεξιοτήτων στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας (ανάγνωση, κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου). Αξιοποιούμε διδακτικά τις πολυμεσικές εφαρμογές του λογισμικού MicroworldsPro στο μάθημα της αγγλικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο. Οι μαθητές χρησιμοποιούν τα εργαλεία του λογισμικού και δημιουργούν με την βοήθεια αναλυτικών φύλλων δραστηριοτήτων ένα ηλεκτρονικό παραμύθι με κίνηση και ήχο, με θέμα το παιδικό ανάγνωσμα “The very hungry caterpillar”. Μέσα από το λειτουργικό περιβάλλον που παρέχεται από το λογισμικό MicroworldsPro οι μαθητές δημιουργούν μια πολυμεσική εφαρμογή και ταυτόχρονα εξασκούν δεξιότητες ανάγνωσης και δημιουργικής συγγραφής στην ξένη γλώσσα. Η διδασκαλία της ξένης γλώσσας με τη χρήση λογισμικών, όπως το MicroworldsPro, έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της κριτικής σκέψης, τον πειραματισμό, τη δόμηση της γνώσης, την προώθηση της διαθεματικότητας και της συνεργατικής μάθησης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1135)