Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες και Εφαρμογές στον Ιστό 2.0: η Σχεδίαση και η Αξιολόγηση Ενός Ενημερωτικού Δικτυακού Τόπου (Wiki) για Εκπαιδευτικούς

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η σχεδίαση και δημιουργία ενός ενημερωτικού - εγκυκλοπαιδικού wiki για τους εκπαιδευτικούς και η αρχική – διαγνωστική αποτίμηση της αξίας του στα επίπεδα λειτουργικότητας, ευχρηστίας και πληρότητας του περιεχομένου του. Κατά συνέπεια, το έργο που εκπονήθηκε διακρίθηκε σε δύο φάσεις και είχε αναπτυξιακά και ερευνητικά χαρακτηριστικά. Η πρώτη φάση αφορούσε στην σχεδίαση και αρχική ανάπτυξη ενός wiki με προτεινόμενα εκπαιδευτικά εργαλεία του Ιστού 2.0. Η δεύτερη αναφέρονταν στην αρχική αξιολόγηση του αναπτυσσόμενου wiki από μελλοντικούς εκπαιδευτικούς. Για τη διεξαγωγή της έρευνας μοιράστηκε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο στους φοιτητές, που κάλυπτε άξονες σχετικά με τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους πάνω στους υπολογιστές και τον παγκόσμιο ιστό. Επίσης, αφορούσε την αξιολόγηση της δομής και λειτουργικότητας του wiki, την αξιολόγηση της ποιότητας και ποσότητας των πληροφοριών του και τέλος, την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής του αξίας. Έπειτα από την ανάλυση των συνολικών αποτελεσμάτων, ακολούθησε μια συγκριτική μελέτη ανάμεσα στις απόψεις των δευτεροετών και τεταρτοετών φοιτητών που έλαβαν μέρος στην έρευνα σχετικά με την εκπαιδευτική αξία του wiki. Τέλος, εξήχθησαν μια σειρά από συμπεράσματα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 40)