Εκπαιδευτικές εφαρμογές της Wikipedia:Βιβλιογραφική ανασκόπηση

Η εργασία αυτή αποτελεί ανασκόπηση επιστημονικών δημοσιεύσεων που αναφέρονται στις εκπαιδευτικές εφαρμογές της Wikipedia. Στόχος της εργασίας είναι να παρουσιάσει, μέσα από μια συστηματική καταγραφή, πιθανές εκπαιδευτικές εφαρμογές της wikipedia έτσι ώστε να είναι δυνατή η αξιοποίησή τους από εκπαιδευτικούς και ερευνητές. Τα 24 επιστημονικά δημοσιεύματα που μελετήθηκαν εντοπίστηκαν από βάσεις δεδομένων ερευνητικών εργασιών. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση ανέδειξε πλήθος εκπαιδευτικών εφαρμογών που αφορούν διάφορα διδακτικά αντικείμενα. Περιλαμβάνουν ποικιλία προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων και μαθησιακών δραστηριοτήτων. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι και τα είδη των εργασιών (tasks) που περιλαμβάνονται στις εργασίες είναι αρκετά γενικά ώστε να μπορούν εφαρμοστούν ως πρότυπα και σε άλλες περιπτώσεις.
(Πλήθος ανακτήσεων: 51)