Εκπαιδευτικές Εφαρµογές Ελεύθερου Λογισµικού και Λογισµικού Ανοικτού Κώδικα

Ο εξελισσόμενος εξοπλισμός των σχολείων της χώρας με ηλεκτρονικούς υπολογιστές θα ακολουθηθεί από την ενσωμάτωση του απαραίτητου εκπαιδευτικού λογισμικού. Η ερευνητική μας ομάδα έχει ξεκινήσει την εκπόνηση του έργου της αναλυτικής καταγραφής, αξιολόγησης και διαμόρφωσης του εκπαιδευτικά αξιοποιήσιμου λογισμικού, το οποίο διατίθεται ελεύθερα, συνοδευόμενο ενδεχομένως από τον πηγαίο του κώδικα. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει το πρώτο στάδιο των αποτελεσμάτων της έρευνάς μας, το οποίο περιλαμβάνει την εξαντλητική αναζήτηση και καταγραφή των διαθέσιμων προγραμμάτων στη διεθνή δικτυακή κοινότητα, που θα μπορούσαν να προσαρμοστούν στις διάφορες βαθμίδες της ελληνικής εκπαίδευσης. Αφού δώσουμε το σύντομο στίγμα της έννοιας του λογισμικού ανοικτού κώδικα, προχωρούμε στην ένταξη των αρχών του στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στη συνέχεια εστιάζουμε στα αποτελέσματα της έρευνάς μας, κατηγοριοποιώντας τις υπάρχουσες προτάσεις και καταλήγουμε περιγράφοντας τη μελλοντική μας έρευνα και συγκεντρώνοντας τα συμπεράσματα που προκύπτουν.
(Πλήθος ανακτήσεων: 981)