Εκπαιδευτικές Δικτυακές Πύλες. Μελέτη περίπτωσης: Αξιολόγηση της Πύλης του Ε.Α.Π.

Οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες για συνεχή και δια βίου εκπαίδευση οδήγησε στη γενίκευση της χρήσης των νέων τεχνολογιών από τους διάφορους φορείς παροχής εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Θεμελιώδους σημασίας σ’ αυτή τη διαδικασία είναι η χρήση υπηρεσιών και εφαρμογών του διαδικτύου που μπορούν να υποστηρίξουν διάφορες μορφές επικοινωνίας. Οι Εκπαιδευτικές Δικτυακές Πύλες (educational portals) μπορεί να παρέχουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, από πληροφορίες για το ίδρυμα μέχρι διοικητικές υπηρεσίες και ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών. Τα τελευταία χρόνια το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο αξιοποιεί μια Δικτυακή Πύλη που καλείται να καλύψει ανάγκες εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών για πληροφόρηση, ενημέρωση, αναζήτηση εκπαιδευτικού υλικού και επικοινωνία σε πολλαπλά επίπεδα. Στόχος της εργασίας είναι να συζητήσει τα χαρακτηριστικά των Εκπαιδευτικών Δικτυακών Πυλών και να αξιολογήσει την Δικτυακή Πύλη του Ε.Α.Π. ως προς το βαθμό χρηστικότητας της, το κατά πόσο και πως αυτή διευκόλυνε τους φοιτητές στις σπουδές τους, να εντοπίσει προβλήματα και να προτείνει λύσεις βελτίωσης της, καταγράφοντας τις εκτιμήσεις των φοιτητών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 177)