Εκπαιδευτικές χρήσεις του διαδικτύου στο Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό

Ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Σ.Ε.Π.) έχει ενσωματώσει σε μεγάλο βαθμό την χρήση των Τ.Π.Ε. και ιδιαίτερα την χρήση του διαδικτύου. Σκοπός της παρούσας σύντομης ανακοίνωσης είναι να παρουσιάσει εκπαιδευτικές χρήσεις του διαδικτύου στο χώρο του Σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού, χώρος που είναι μέρος της Β/θμιας Εκπ/σης, και να αναδείξει τομείς στους οποίους χρειάζεται περαιτέρω εμβάθυνση στις ιδιαίτερες συνθήκες εφαρμογής και χρήσης τους. Τομείς όπως η πληροφόρηση για σπουδές και επαγγέλματα και η δημιουργία εξειδικευμένων ιστοσελίδων για παρόμοια θέματα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 84)