Εκπαιδευτικά περιβάλλοντα που χρησιμοποιούν συστήματα διάχυτου υπολογισμού: μια επισκόπηση

Η εργασία αυτή αποτελεί μια επισκόπηση των πρόσφατων προσπαθειών για τη δημιουργία και υλοποίηση εφαρμογών τηλεματικής και διάχυτου υπολογισμού σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Ξεκινά με μια περιγραφή των αναγκών που καλύπτουν και των πλεονεκτημάτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες επικοινωνιών στον τομέα της εκπαίδευσης. Στη συνέχεια περιγράφονται συνοπτικά οι σημαντικότερες προσπάθειες που παρουσιάστηκαν τα τελευταία χρόνια στον τομέα αυτό (κάποιες από τις οποίες συνεχίζουν να εξελίσσονται).
(Πλήθος ανακτήσεων: 443)