Εκπαίδευση και διδασκαλία πληροφορικής σε περιβάλλον περιρρέουσας νοημοσύνης

Η διάδοση και ευρεία χρήση του υπολογιστικών συσκευών – ενσωματωμένων σε καταναλωτικές συσκευές ευρείας χρήσης όπως το κινητό τηλέφωνο – αναγνωρίζεται στη βιβλιογραφία σαν μία δεσπόζουσα τάση. Η περιρρέουσα νοημοσύνη φέρνει ένα ψηφιακό περιβάλλον, το οποίο θα μπορεί να διακρίνει την ανθρώπινη παρουσία και την προσωπικότητα, θα προσαρμόζεται στις στιγμιαίες και διαρκείς ανάγκες του χρήστη, και θα είναι ικανό να ανταποκρίνεται έξυπνα στις χειρονομίες ή τις φωνητικές εντολές και να παρέχει ένα ευχάριστο περιβάλλον χωρίς να κουράζει με πολύπλοκες διαδικασίες εκμάθησης της λειτουργίας της. Οι αλλαγές που θα επιφέρουν οι εξελίξεις αυτές στο μαθησιακό περιβάλλον, τη διδασκαλία της πληροφορικής και το ρόλο των εκπαιδευτικών αποτελούν αντικείμενο έρευνας. Στην εργασία αυτή αναφέρουμε δύο από τα πρώτα παραδείγματα εφαρμογής διάχυτου υπολογισμού στην εκπαίδευση, περιγράφουμε τα προβλήματα υλοποίησης ενός τέτοιου περιβάλλοντος και τις αλλαγές που αναμένεται ότι θα επιφέρει στην εκπαίδευση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 786)