Εκπαίδευση από Απόσταση σε Θέµατα Πιστοποίησης Ποιότητας

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται το Σύστηµα Τηλεκατάρτισης που υλοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου IDEAL II. Το έργο χρηµατοδοτήθηκε από την Κοινοτική Πρωτοβουλία ADAPT και από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αναπτύχθηκε από την Ερευνητική Μονάδα 5 του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και το ΚΕΚ Μέντωρ Εκπαιδευτική. Σκοπός του ήταν η δηµιουργία ενός συστήµατος εκπαίδευσης από απόσταση σε θέµατα ποιότητας και πιστοποίησης για επιχειρηµατίες και στελέχη επιχειρήσεων του Κλάδου Τροφίµων και Ποτών. Στην εργασία περιγράφονται η αρχιτεκτονική και η λειτουργικότητα του συστήµατος.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1045)