Εισαγωγή ΤΠΕ στα Σχολεία: ο Παράγοντας "Εκπαιδευτικός"

Η εισαγωγή και χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στα σχολεία, αυξάνεται όπως δείχνουν οι μελέτες χρονιά με τη χρονιά, αλλά όχι με το ρυθμό που θα περίμενε κανείς με βάση ό,τι συμβαίνει σε άλλους τομείς. Πολλοί είναι οι παράγοντες που παίζουν σημαντικό ρόλο στην όλη διαδικασία. Στην παρούσα αναφορά εξετάζουμε τον ανθρώπινο παράγοντα και συγκεκριμένα τον εκπαιδευτικό. Τι τον αποτρέπει και τι τον διευκολύνει στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία; Τι θα πρέπει να προσεχτεί, ποιες παράμετροι είναι οι πιο σημαντικές και πού να δοθεί ιδιαίτερο βάρος ώστε το αποτέλεσμα να είναι το βέλτιστο δυνατό;
(Πλήθος ανακτήσεων: 229)