Εισαγωγή στη Δημιουργία 3Δ Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού

Η παρούσα εργαστηριακή παρουσίαση αποσκοπεί να εισάγει τους συμμετέχοντες σε μια ενδεικτική ροή εργασίας για την δημιουργία τρισδιάστατου αλληλεπιδραστικού ψηφιακού εκπαιδευτικού παιχνιδιού. Η έμφαση θα δοθεί αφενός σε ψηφιακούς πόρους και αφετέρου στον προγραμματισμό της λογικής του παιχνιδιού.
(Πλήθος ανακτήσεων: 68)